Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Vymedzenie pojmov

 

 •      Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je fyzická osoba      

Branislav Kacina – CLIMBERG, Záhrady 142/14, 91101 Trenčín, Slovenská republika.

 •      Predávajúcim je  Branislav Kacina – CLIMBERG, Záhrady 142/14,

      91101 Trenčín

 • Dodávateľom služieb a tovaru  ponúkaných v e-shope www.eshop.climberg.sk

je Ing. Branislav Kacina – CLIMBERG, Záhrady 142/14, 91101 Trenčín

 • E-shop je elektronický obchodný systém eshop.climberg.sk umiestnený v sieti internetu s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 • Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ ( ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného (zákonníka), ktorý odoslal elektronickú objednávku.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 • Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Povinnosti prevádzkovateľa

2.1       Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2.2       Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady,   ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).

 1. Povinnosti kupujúceho

3.1 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov  a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

3.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy,  stornovanie objednávky
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru kupujúcim vrátane kompletného pravdivého vyplnenia všetkých údajov objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.
 • Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený s ohľadom na množstvo, cenu, farebnosť, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod., požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od odoslania objednávky prevádzkovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku v lehote na vybavenie objednávky z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je v dohľadnej dobe dostupný alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle informačný e-mail. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nesprávne alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo zlá resp. neexistujúcu adresu. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 7 dní.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci ( ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1  zákona č. 102/2014 Z.z., a je povinný to oznámiť predávajúcemu formou emailu alebo telefonicky.

5.2. Kupujúci doručí tovar a originálny doklad o kúpe pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad na adresu prevádzkovateľa: CLIMBERG, Záhtrady 142/14, 91101 Trenčín. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad – faktúru, pri čiastočnom odstúpení od zmluvy kópiu dokladu – faktúry. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť.

5.3. Kupujúci  má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Vyskúšať ale neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

5.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo za službu.

5.5. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

5.6. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 1. Dodacie podmienky a termíny

6.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

6.2. Prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota

6.3.    Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase (spravidla do 2-3 pracovných dní).

6.4.      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informuje prevádzkovateľ o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.

6.5.      Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

6.6.      Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu, alebo odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere.

6.7.      Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

6.8.      V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

6.9.      Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom nová faktúra. Ak kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom, a ďalšie nákupy kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

 

 1. Doprava tovaru a platobné podmienky

7.1.      Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Tovar dodávame po celej SR za tú istú cenu. Cena za dodanie je závislá od spôsobu dodania a spôsobu platby nasledovne :

Doručenie v rámci  SR
Hodnota objednávky do 40 € nad 40 €
Kuriér DPD 3,50 € zdarma  
Slovenská pošta 4,50 € zdarma  
Osobný odber zdarma zdarma

 

Doručenie v rámci  ČR
Spôsob platby platba vopred / dobierka
Kuriér DPD 8,00 €

7.2.     Tovar odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty je doručovaný 2-3 pracovné dni po odoslaní z nášho skladu. V prípade kuriérskej spoločnosti je tovar doručovaný nasledujúci pracovný deň po odoslaní.

7.3.      Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

7.4.      Platbu môžete realizovať:

 • v hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte
 • v hotovosti pri osobnom odbere v našom sklade po predchádzajúcom telefonickom dohovore
 • bankovým prevodom na účet : SK25 0900 0000 0000 4178 1624, BIC GIBASKBX
 1. Kúpna cena

8.1.      Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné a sú vrátane DPH.

8.2.      Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

8.3.      Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu
  • zľavu za opakovaný nákup
  • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

8.4.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

 1. Reklamačné podmienky

9.1      Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

9.2.      Záruku na tovar poskytuje prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3.      Poskytovaná záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

9.4.      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

 • osobne v sídle prevádzkovateľa
 • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu prevádzkovateľa:  CLIMBERG, Záhtrady 142/14, 91101 Trenčín.

9.5.      Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch ak je potrebné technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.6.      Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá prevádzkovateľ kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Prevádzkovateľ vydá najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie.

9.7.      Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázať:

 • platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru
 • že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a pritom nejde  o vadu, na ktorú sa záruka v zmysle čl. 9.3. tohto reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov nevzťahuje)
 • kupujúci predloží reklamovaný výrobok

 

9.8.      Ak nebudú splnené vyššie uvedené  podmienky zo strany kupujúceho, je prevádzkovateľ oprávnený neuznať reklamáciu.

9.9.      V prípade posúdenia reklamácie za oprávnenú bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

 1. Ochrana osobných údajov

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže prevádzkovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje prevádzkovateľom bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

10.8.1. požiadať prevádzkovateľa  alebo spracovateľa o vysvetlenie,

10.8.2. požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke prevádzkovateľa.

11.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.3.    Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

11.4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, a sú aj zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

11.5.    Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prevádzkovateľa  so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý sa z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

11.6.    Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

11.7.    V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

11.8.    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 18. októbra 2019.

 

Ing. Branislav Kacina, CLIMBERG
konateľ