Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

9.1      Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

9.2.      Záruku na tovar poskytuje prevádzkovateľ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3.      Poskytovaná záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.

9.4.      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

  • osobne v sídle prevádzkovateľa
  • odoslaním reklamovaného tovaru spolu s reklamačným listom poštou na adresu prevádzkovateľa:  CLIMBERG, Záhtrady 142/14, 91101 Trenčín.

9.5.      Prevádzkovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch ak je potrebné technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.6.      Pri osobnom uplatnení reklamácie vydá prevádzkovateľ kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Prevádzkovateľ vydá najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie.

9.7.      Pri uplatnení reklamácie je potrebné preukázať:

  • platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru
  • že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a pritom nejde  o vadu, na ktorú sa záruka v zmysle čl. 9.3. tohto reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov nevzťahuje)
  • kupujúci predloží reklamovaný výrobok

 

9.8.      Ak nebudú splnené vyššie uvedené  podmienky zo strany kupujúceho, je prevádzkovateľ oprávnený neuznať reklamáciu.

9.9.      V prípade posúdenia reklamácie za oprávnenú bude táto reklamácia vybavená odstránením vady, výmenou tovaru alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Reklamačný list

Výmena a vrátenie tovaru